CÂY CHỐNG

   DÀN GIÁO PHOENIX - (GIÀN GIÁO PHƯỢNG HOÀNG) Nhà cung cấp thiết bị xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Công ty chúng tối sản xuất thiết bị theo yêu cầu đặt hàng của các nhà thầu xây dựng.

- CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG TĂNG, CÂY CHỐNG THÉP, CÂY CHỐNG SÀN

- CỘT CHỐNG, CỘT CHỐNG ĐƠN, CỘT CHỐNG THÉP

- Cây chống có các khấu độ chiều cao cho khách hàng lựa chọn: 

+ Cây chống tăng 3.5m - Vỏ thép D49x2 - L= 1.5M; ruột thép D49x2, L=2.0m, Lmax=3.5m; Lmin: 2.0m

+ Cột chống 4.0m - Vỏ thép D49x2 - L= 1.5M; ruột thép D49x2, L=2.5m, Lmax=4.0m; Lmin: 2.5m

+ Cây chống đơn 4.2m Vỏ thép D49x2 - L= 1.5M; ruột thép D49x2, L=2.7m, Lmax=4.2m; Lmin: 2.7m

+ Cây chống thép 4.5m Vỏ thép D49x2 - L= 2.0M; ruột thép D49x2, L=2.5m, Lmax=4.5m; Lmin: 2.5m

+ Cây chống 5.0m Vỏ thép D49x2 - L= 2.0M; ruột thép D49x2, L=3.0m, Lmax=5.0m; Lmin: 3m

CAY CHONG