Tấm Lót Sàn

Tấm Lót Sàn - Tấm Thép Chắn

Mâm dàn giáo dùng trong hệ giàn giáo ống. Mâm dàn giáo Bs1139, Mâm Công tác Bs1139

Sàn thao tác có qui cách như sau: 

- Sàn thao tác 1500x250x50x1.2mm

- Sàn thao tác 2000x250x50x1.2mm

- Tấm sàn thao tác 2500x250x1.2mm

Tấm sàn thao tác dập lỗ, không có móc khóa. 

tấm lót sàn

mâm sàn thao tác

Mâm sàn thao tác chuyên dùng trong hệ giàn giáo ống thép típ và khóa cùm ống.