Vận Thăng

Vận Thăng Lồng nâng hàng

Vận Thăng lồng nâng người 

Vận Thăng 2 lồng, 2 tấn

Vận thăng 1 lồng , 1 tấn 

Vận Thăng nhập khẩu từ Hàn Quốc hãng Dea Jung

vận thăng hàng