Kích Tăng Chân, Kích Tăng Bằng
prev
  • Kích Tăng Chân, Kích Tăng Bằng
  • Kích bằng
  • Kích chân
  • tăng chân
next

Giá tiền: 40.000

Kích tăng dàn giáo 

Kích tăng bằng, tăng bằng

Kích tăng chân, tăng chân

Kích tăng chân rỗng

Kích tăng bằng đặc

Đặt hàng

Chi tiết

Công ty Phoenix sản xuất Kích tăng chân, Kích tăng bằng: Kích tăng lằm từ ống thép D34 và lắp đặp vào ống thép D42. 

- Kích tăng chân rỗng 0.5m x D34

- Kích tăng bằng đặc 0.5m x D32

Ngoài ra còn có Kích tăng 300; kích tăng 700...

Kích tăng được nhúng sơn chúng rỉ

Kích tăng bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kích tăng