Hiện nay Công ty Bảo Liên Phoenix cung cấp thêm dịch vụ CHO THUÊ HỆ GIÀN GIÁO NÊM, cho thuê thiết bị cho hệ giàn giáo nêm từ cây chống đứng 1m; 1.5m; 2m; 2.5m; 3m. Các loại giằng ngang từ 0.5m; 1m; 1,2m; 1,5m. Cây chống đà, cây chống consol cho các nhà thầu.