TCVN 5308 - 1991 QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG


BỘ XÂY DỰNG

Số 256 BXD/KHKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà n